Mazmun çykaryjy hyzmaty, Semalt hünärmeni tarapyndan düşündirilýär

Web soňky iki ýylda iň uly maglumat çeşmesine öwrüldi. Kärhanalar indi iň oňat amaly karar çykarmak üçin şeýle maglumatlary seljermegiň zerurdygyna düşünýärler. Bäsleşikden öňde durmak we işiňiziň dowamly ösmegini üpjün etmek üçin bu pursatdan peýdalanmak möhümdir.

Webden şeýle maglumatlary almagyň iň oňat usullaryndan biri, maglumatlary gyrmakdyr. Elbetde, göçürip göçürmek arkaly elmydama el bilen edip bilersiňiz, ýöne şunuň ýaly zähmeti köp talap edýän işiň öňüni almak üçin ýüzlerçe sagat wagt gerek bolar. “Mozenda” web skraperi girýän ýeri, bu web mazmuny çykaryjylary diňe bir gyrmak guraly däl-de, sözüň doly manysynda birneme gorkunç iş bolup biläýjek işden “birnäçe gezek basmak” işine öwürýär we siz gutardyňyz. Onuň işleýşine jikme-jik seredeliň:

Mozenda web sahypalaryny gözden geçirmek we gurluşly we gurluşsyz zerur maglumatlary çykarmak üçin köp sanly gözleg gurallaryna bil baglaýar. Gural bulut platformasynda işleýär, şonuň üçin uly taslamalarda işleýän wagtyňyz apparat çäklendirmeleri barada alada etmeli däl. Şeýle hem, dowam edýän taslamalara uzakdan girip bilersiňiz, ähli işleriňiz onlaýn ýagdaýda saklanar. Maglumatlary eksport etmek barada aýdylanda, gural CSV, XML we TSV faýllary ýaly zerurlyklaryňyza görä dürli formatda eksport etmäge mümkinçilik berýär.

Näme üçin Mozenda?

Tehniki programmirleme biliminiň bolmagyny talap edýän beýleki gyryş gurallaryndan tapawutlylykda, brauzeri nädip ulanmalydygyny bilýän bolsaňyz, bu gural her kim üçin aňsat bolar. Tehniki basmak üçin nokat ulanýar, şonda gural basmak bilen görkezen maglumatlaryňyz ýaly awtomatiki maglumatlary awtomatiki tanar. Soňra diňe degişli maglumatlaryň gyrylmagyny üpjün etmek üçin süzgüç işini geçirýär.

Şeýle hem, bu guralda birnäçe gezelenç işini kesgitlemäge, haçan döwmelidigini we hatda täze çykarylan mazmuny nädip täzelemelidigini kesgitlemäge mümkinçilik berýän awtomatlaşdyryş usullarynyň ägirt uly ýarany bar.

Şeýle hem, gyryjy her gezek bir sahypa bilen gutarandan soň "indiki" düwmesine basmaly dälsiňiz; gural sahypalarda awtomatiki usulda hereket eder. Şeýle hem, öňünden gaplanan köp sanly gurallar sebäpli diňe mazmun çykarmak bilen çäklenmeýär. Şeýle hem, programma zerurlyklaryňyza baglylykda maglumatlary dürli kategoriýalara toparlamaga ukyplydyr.

Üstünlik

Kompaniýa, guraly ulanmagyň aňsatlygynyň iň gowudygyny üpjün etmegi maksat edinýär. Şol sebäpli dürli saýtlardan mazmun çykarmak üçin maglumatlary ulanmakda kynçylyk çekmersiňiz. UI ulanyjy üçin hem amatly we islendik meselede goldaw topary hemişe garaşýar.

Maglumatlaryňyzy awtomatiki usulda pozulmazdan ozal çäkli möhletde eksport etmegiňizi talap edýän beýleki bulut esasly gyryş modellerinden tapawutlylykda, Mozenda's taslamanyňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny hasabyňyzda uzak wagtlap saklar. Şeýle hem, indiki bölümi ýerine ýetirmek üçin başga bir hyzmat üçin pul tölemeli däldigiňiz sebäpli meýilnamalary ýok etmek bilen baglanyşykly çykdajylary azaldar.

mass gmail